Kontrola robe i objekata – Euroinspekt Croatiakontrola

Seeds

Restoran

KONTROLA ROBE

Naši stručni i visokokvalificirani inspektori obavljaju stručne kontrole, nadzor i uzorkovanje robe u lukama, skladištima, kontejnerima, tankovima te kontrolu skladišnih i transportnih prostora.

Također smo ovlaštenik koncesije za obavljanje lučke djelatnosti kontrole kakvoće i količine roba na području luka Rijeka, Split i Zadar, sukladno ugovorima i odluka Upravnog vijeća Lučkih uprava Rijeka, Split i Zadar.

Područje našeg djelovanja:
– nadgledanje utovara/istovara/otpreme robe
– kontrola količine/brojanje/vaganje/utvrđivanje količine mjerenjem gaza, mjerenje brodskih i kopnenih tankova
– uzorkovanje robe i sjemena
– kontrola zaraze (prisustva živih štetnika) te fumigacije robe
– kontrola uskladištenja
– utvrđivanje štete i manjkova na robi i porijeklo istih
– ekspertize, havarijski pregledi i sanacija robe
– kontrola stanja robe i pakiranja
– kontrola čistoće brodskih skladišta/transportnih sredstava i skladišnih prostora
– plombiranje kontejnera i drugih prijevoznih sredstava

KONTROLA OBJEKATA

U skladu s odredbama Pravilnika o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN 137/09) koji definira mjesto, broj i učestalost uzimanja uzorka, provodimo uzorkovanje i dajemo mišljenje o mikrobiološkoj čistoći objekata (zadovoljavajuće / nezadovoljavajuće).

Kao sastavni dio HACCP plana provodi se i uzorkovanje te mikrobiološka analiza namirnica i pripremljenih obroka, kao i ispitivanje vode za ljudsku potrošnju prema odredbama Priloga II, Tablica 1 Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13 i 141/13).