Laboratorij

otpadne vode

U svrhu ispitivanja otpada za zbrinjavanje radimo analize svih vrsta otpada navedenih u Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09).

Ovisno o procesu nastanka otpada radimo ispitivanje otpada u svrhu:

– karakterizacija otpada prema zahtjevima Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07, 111/11, 17/13 i 62/13).

– termička obrada otpada prema zahtjevima Pravilnika o načinima i uvjetima termičke obrade otpada (NN 75/16).

– fizikalno-kemijska obrada otpada prema zahtjevima Pravilnika o vrstama otpada (NN 27/96).

ekologija tla

U svrhu određivanja početnog (nultog) stanja okoliša i potencijalnog zagađenja radimo analize kakvoće tla

Ispitivanje tla radimo s ciljem utvrđivanja potencijalnog onečišćenja sa:

–      teški metali

–      aromatski ugljikovodici, BTEX

–      policiklički aromatski ugljikovodici, PAH

–      klorirani ugljikovodici, VOC

–      poliklorirani bifenili, PCB

–      poliklorirani bifenili, PCB

–      pesticidi

Na UPOV-ima radimo kvalitativne analize ulaznih i izlaznih otpadnih voda i kvalitativne analize otpadnog mulja koji nastaje u procesu pročišćavanja otpadnih voda.  Analize mulja radimo prema zahtjevima Pravilnika o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08)

površinske vode

U odjelu ekologije okoliša možete napraviti ispitivanje podzemnih i površinskih voda u svrhu utvrđivanja početnog stanja okoliša i kontinuiranog monitoringa kako bi se utvrdilo da u okolišu nije došlo do izvanrednih onečišćenja. Ispitivanja radimo na pokazatelje navedene u Uredbi o standardu kakvoće vode (NN br. 73/13, 78/15, 61/16).

U svrhu utvrđivanja slaganja s zakonskom regulativom radimo ispitivanja podzemnih, površinskih i otpadnih voda prema zahtjevima vodopravnih i okolišnih dozvola.

Kod nas možete napraviti kompletno ispitivanje otpadnih voda prema zahtjevima Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda (NN br. 80/13, 43/14, 27/15, 03/16, PRILOG 1).

U odjelu Ekologije okoliša provodimo ispitivanje i klasifikaciju oporabljenih krutih goriva prema specifikaciji iz norme HRN EN 15359.

U ispitivanja SRF-a imamo višegodišnje iskustvo, te smo akreditirani za ispitivanja i uzorkovanje SRF-a.

U našem laboratoriju moguće je napraviti ekotoksikološko ispitivanje određivanje inhibicije pokretljivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) – test akutne toksičnosti.