Laboratorij

otpadne vode

U svrhu ispitivanja otpada za zbrinjavanje radimo analize svih vrsta otpada navedenih u Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09).

Ovisno o procesu nastanka otpada radimo ispitivanje otpada u svrhu:

– odlaganja na odlagališta otpada prema zahtjevima Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07, 111/11, 17/13 i 62/13).

– termička obrada otpada prema zahtjevima Pravilnika o načinima i uvjetima termičke obrade otpada (NN 45/07).

– fizikalno-kemijska obrada otpada prema zahtjevima Pravilnika o vrstama otpada (NN 27/96).

Na pročistačima otpadnih voda radimo kvalitativne analize ulaznih i izlaznih otpadnih voda i kvalitativne analize otpadnog mulja koji nastaje u procesu pročišćavanja otpadnih voda. Analize mulja radimo prema zahtjevima Pravilnika o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08) i/ili Pravilnika o načinima i uvjetima termičke obrade otpada (NN 45/07).

obrade otpada (NN 45/07).

ekologija tla

U svrhu određivanja početnog (nultog) stanja okoliša radimo analize kakvoće tla i podzemnih vode, te pružamo usluge redovitog monitoringa kakvoće tla i podzemnih voda.

Ispitivanje tla radimo s ciljem utvrđivanja potencijalnog onečišćenja sa:

–      teški metali (arsen, barij, bakar, cink, kadmij, krom, kobalt, molidben, nikal, olovo, živa)

–      aromatski ugljikovodici, BTEX

–      policiklički aromatski ugljikovodici, PAH

–      klorirani ugljikovodici, VOC

–      poliklorirani bifenili, PCB

–      poliklorirani bifenili, PCB

površinske vode Naš laboratorij  obavlja uzorkovanje i ispitivanja podzemnih, površinskim i otpadnih voda prema zahtjevima Uredbe o standardu kakvoće vode (NN 73/13) i Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda (NN 80/13). Ispitivanja se rade u svrhu utvrđivanja usklađenosti s zakonskom regulativom prema zahtjevima okolišnih i vodopravnih dozvola.

U našem laboratoriju moguće je napraviti ekotoksikološko ispitivanje određivanje inhibicije pokretljivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) – test akutne toksičnosti.