Laboratorij

gnojidba

U našem laboratoriju moguće je obaviti ispitivanja u organskim, mineralno-organskim, mineralnim gnojivima, poboljšivačima tla i supstratima. Također smo ovlašteni za ispitivanja proizvoda, procesa i usluga u ekološkoj poljoprivredi.

Zakonom o gnojivima i poboljšivačima tla (Narodne novine br. 163/03, 40/07, 14/14) i pripadajućim podzakonskim aktima uređuje se kakvoća, kontrola kakvoće, označavanje, promet i nadzor u prometu mineralnih gnojiva kao i proizvodnja i nadzor mineralnih gnojiva.

Za mineralna gnojiva koja ne nose oznaku „EZ gnojivo“ Pravilnikom o mineralnim gnojivima (Narodne novine br. 61/07) i Pravilnikom o upisu u Upisnik gnojiva (Narodne novine br. 61/07) propisani su uvjeti koje moraju udovoljavati ako se žele staviti na tržište.

Mineralna gnojiva koja nose oznaku „EZ gnojivo“ (EC Fertiliser) uređena su Uredbom (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Viječa od 13. listopada 2003. godine i Zakonom o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima (Narodne novine br. 81/13).

„EZ gnojivo“ je gnojivo koje se nalazi na listi tipova gnojiva iz Dodatka I. Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima te udovoljava svim zahtjevima propisanim tom Uredbom. Također, proizvođač tog gnojiva, u skladu s definicijom Uredbe, mora imati sjedište u Europskoj uniji.

Popis analiza gnojiva koje je moguće obaviti u našem laboratoriju:

  1. Određivanje amonijskog (NH4+), amidnog, nitratnog (NO3) i ukupnog dušika (N)
  2. Određivanje dušika u urei te određivanje biureta
  3. Određivanje organskog dušika
  4. Određivanje fosfora (P2O5) topivog u vodi, NAC-u, 2%-tnoj limunskoj kiselini, 2%-tnoj mravljoj kiselini, topivog u mineralnim kiselinama (ukupni fosfor)
  5. Određivanje vodotopivog kalija (K20)
  6. Određivanje sekundarnih hranjiva, ukupnih ili topivih u vodi, magnezij (Mg; MgO), sumpor (S, SO3, SO4), kalcij (Ca, Cao)
  7. Određivanje mikrohranjiva, ukupnih ili topivih u vodi, bor (B), kobalt (Co), bakar (Cu), željezo (Fe), molibden (Mo), cink (Zn)
  8. Određivanje vlage, suhe tvari, organske tvari i pepela

Tlo-prsti

Tlo je površinski dio Zemljine kore na kojem i u kojem rastu biljke. U njemu se ukorjenjivaju i svojim korjenom iz njega crpe hranjiva nužna za svoj rast i plodonošenje. Stalnom upotrebom u poljoprivredne svrhe postiže se efekt iscrpljenosti tj. dolazi do smanjenja makro i mikro hranjiva koje biljka troši. Iscrpljeno tlo nije pogodno za komercijalno isplativu poljoprivrednu proizvodnju, te iz  toga razloga posebnu pažnju moramo posvetiti kontroli plodnosti tla.

Kontrola plodnosti tla je moguća isključivo kemijskom analizom kao jednom od osnovnih načela Dobre poljoprivredne prakse. Kemijskom analizom tla detektiramo koncentracije pojedinih hranjiva i ostalih parametara nužnih za siguran i redovan rast i prinos biljke.

Najvažniji parametri  koji se određuju kemijskom analizim tla su:

–        pH vrijednost tla

–        električna vodljivost (EC)

–        hidrolitička kiselost (Hk)

–        udio humusa

–        udio aktivnog vapna (CaO)

–        udio ukupnih karbonata (CaCO3)

–        koncentracija makroelemenata (dušik, fosfor, kalij)

–        koncentracija mikroelemenata (željezo, cink, kalcij, mangan, magnezij, bor i ostali)

Nakon kemijske analize tla slijedi klasifikacija tla te kreiranje plana i proračuna gnojidbe s obzirom na poljoprivrednu kulturu koja se planira posaditi /posijati ili već raste na danom tlu.

Cilj plana gnojidbe je vremenski pravovremena i količinski optimalna primjena gnojiva, čime se stvaraju uvjeti za pravilan rast biljaka i komercijalno isplativi urod, pri tom je negativan utjecaj gnojiva na podzemne vode je minimalan, a materijalna koristi za poljoprivrednika je maksimalna.

Ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede za obavljanje analiza tla

navodnjavanje

Navodnjavanje je hidrotehnička mjera poboljšavanja fizičkih svojstava tla dodavanjem vode kako bi se postigla najpovoljnija razina vlage za vrijeme vegetacije i time postigao optimalan urod

U našem laboratoriju, na zahtjev klijenta, provodimo kemijsko – mikrobiološku analizu vode za navodnjavanje prema parametrima navedenim u Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju koju svake godine izdaje Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske.

Parametar vode za navodnjavanje                        Granična vrijednost


 Temperatura                                                         35 °C


 Sadržaj suspendiranih tvari                                 100 mg/l


Sadržaj rastopljenih tvari                                     2000 mg/l


Elektroprovodljivost                                            2000 (mS/cm)


Nitrati                                                                  10 mg/l

– kod većih vrijednosti od granične,        
njihov sadržaj treba uzeti u obzir u bilanci 
gnojenja


Natrij (Na)                                                           70 mg/l


Klor (Cl)                                                              100 mg/l


mikrobiološko svojstvo vode za 
navodnjavanje:
a) navodnjavanje biljaka, čiji se dijelovi            1000 ukupnih koliformnih bakterija MPN/l
uživaju sirovi ili prekuhani (osim kod 
navodnjavanju kapaljkama)


b) navodnjavanje biljaka za preradu                 200.000 ukupnih koliformnih bakterija MPN/l